02147620670

در جدول زیر به مقایسه خواص مختلف عایق هواژل با سایر عایقهای معمولی می پردازیم