02147620670

با تلاش همکاران شرکت، طرح غرفه جهت حضور در هفدهمین نمایشگاه صنعت در سالن ۶ قطعی شده است.
میزبان شما در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران،سالن ۶ غرفه ۳۲ می باشیم.
زمان برگزاری ۱۴ الی ۱۷
ساعت بازدید ۱۰ الی ۱۸