02147620670

بررسی کارایی گرانولهای آیروژل فوق آب گریز تولید شرکت پاکان آتیه نانو دانش

گرانولهای آیروژل فوق آب گریز با افزوده شدن به هر ماده ای خواص عایق حرارتی, رطوبتی, صوتی, ضد حریقی, سبکی را ایجاد می کنند. رنگ, گچ, سیمان, جرم نسوز و غیره از مواد قابل افزودن آیروژل هستند.

آیروژل ها دانسیته بسیار کمی دارند