02147620670

استفاده از عایق آیروژل در صنعت هوا فضا

در صنعت هوا و فضا ماهوره ها و تجهیزات فضایی همزمان ممکن است دماهای بسیار بالا (رو به خورشید) و دماهای بسیار پایین (پشت به خورشید) را تجربه می کنند. عایقهای مختلف محدوده تحمل دمایی کمی دارند. عایق های آیروژل سیلیکایی ضریب انتقال حرارت بسیار پایین در حدود ۰/۰۱۴ وات بر متر کلوین، در بازه دمایی منفی ۲۵۰ تا مثبت ۶۵۰ درجه سلسیوس را دارند و بهترین عایق برای کاربردهای صنایع دفاعی می باشند. 

  • طول عمر بیش از ۲۰ سال
  • حفظ فضای مفید
  • عایق رطوبتی
  • ضد آتش 
  • بسیار سبک و راحتی نصب
  • زیست سازگار
  • تحمل ۱۱۰۰ درجه سلسیوس تا چند ساعت