02147620670

استفاده از عایق های آیروژل در صنایع دفاعی

صنایع دفاعی در بخشهای مختلف خود نیاز به عایق های مقاوم حرارتی و ضد آتش دارند. همچنین عایق های ضد دوربین های دید در شب و ضد موج انفجار می تواند سبب افزایش کارایی سیستم های دفاعی گردد. عایق های آیروژل به راحتی می توانند بهترین کارایی را برای تجهیزات دفاعی داشته باشند. 

  • طول عمر بیش از ۲۰ سال
  • حفظ فضای مفید
  • عایق صوتی فوق العاده
  • عایق رطوبتی
  • تحمل ۱۱۰۰ درجه سلسیوس تا چند ساعت
  • راحتی نصب
  • ضد موج انفجار
  • قابلیت استتار از اشعه مادون قرمز