عایق کاری کوره های دوار شرکت ملی سرب و روی ایران (در دست اقدام)

عایق کاری کوره های بویلرهای شرکت ملی سرب و روی ایران (در دست اقدام)

عایق کاری کوره های دوار شرکت خالص سازان روی (در دست اقدام)

عایق کاری سیستمهای دما پایین نیروگاه گازی (در دست اجرا)

عایق کاری تجهیزات پتروشیمی بوعلی (در دست اقدام)

عایق کاری پاتیلهای ریخته گری (در دست اجرا)

عایق کاری کوره های طلاکاری (در دست اقدام)

عایق کاری خطوط لوله ذوب آهن اصفهان (در دست اقدام)

عایق کاری ریبویلرهای نیروگاه شهید رجایی (در دست اقدام)

عایق کاری سلهای الکترولیز مس (در دست اقدام)

عایق کاری مخازن نیتروژن مایع (در دست اقدام)