02147620670

استفاده از عایق آیروژل در صنعت رنگ و پوشش

از رنگهای مختلف به وفور در بخشهای مختلف صنایع استفاده می شود. افزودن گرانولهای آیروژل در مقادیر و اندازه های مختلف سبب ایجاد خاصیت عایق حرارتی، عایق صوتی و عایق رطوبتی در رنگ می شود. می توان اختلاف دمای بیش از ۲۰ درجه سلسیوس را با افزودن آیروژل در رنگ ایجاد کرد که کاهش مصرف انرژی بسیار زیادی ره به دنبال خواهد داشت. از طرف کاربرد رنگ بسیار راحت بوده و در تمامی سطوح می توان استفاده نمود. رنگهای عایق بر مبنای فناوری نانو تعریف جدید از عایقهای حرارتی را به صنعت معرفی نموده است.

  • مقاومت حرارتی بسیار بالا
  • ضمامت بسیار کم و منعطف
  • راحتی افزودن هواژل در رنگ
  • عدم انبساط حرارتی
  • قابل برش کاری و راحتی نصب
  • عدم نیاز به تجهیزات خاص
  • قابل استفاده در تمامی سطوح