گرانول هواژل (ایروژل) ۱ لیتری

توضیحات

ویژگی های گرانول هواژل:عایق قوی حرارت، رطوبت و صوت، فوق آبگریز و چربی دوست جاذب لکه های نفتی از آب