02147620670

در تمامی ساختمان‌ها از گچ برای سفید کاری داخل دیوارها استفاده می شود. با افزودن مقادیری از هواژل با روش خاص به گچ می توان خاصیت عایق حرارتی و صوتی و رطوبتی بیار مناسبی به گچ داد. با توجه به اینکه تمامی قسمتهای داخلی ساختمان با گچ پوشیده می شود، ایجاد خاصیت عایق حرارتی، صوتی و رطوبتی مناسب می تواند کمک شایانی در کاهش مصرف انرژی، نفوذ رطوبت و آلودگی صوتی داشته باشد. هواژلها در هر ابعادی که در درون گچ قرار بگیرند خاصیت اولیه خود را حفظ می کنند. خاصیت ضد آتشی که هواژل در درون گچ ایجاد می کند می تواند در بسیاری از حوادث آتش گرفتگی موثر بوده و مانع از گسترش سریع آتش شود.