02147620670

عایق رطوبتی

آیروژل سیلیکایی ماده ای نانومتخلخل با سطح ویژه بسیار بالای بیش از ۶۰۰ متر مربع بر گرم می باشد. تخلخل بیش از ۹۵ درصد سبب شده است تا به عنوان سبکترین ماده تجاری شده دنیا شناخته شود. حفرات با ابعاد متوسط ۲۰ نانومتر از هوا پر شده اند. در آیروژل های فوق آبگریز تمامی سطح ماده با گروه های عاملی خاصی پوشش داده شده اند که باعث میشود آب با زاویه تماس بیش از ۱۵۰ درجه از سطح آنها دفع شود. به عبارت دیگر وجود حفرات پر از هوا و گروه های عاملی در کنار هم خاصیت فوق آبگریزی را برای آیروژل های سیلیکایی پدید می آورد که خود باعث طول عمر بسیار بالای این عایقها در مقایسه با عایقهای آب دوست دیگر است. عایقهای رایج در طول شبانه روز از طریق جذب میعان رطوبت هوا خیس شده و در کوتاه مدت کارایی اولیه خود را از دست می دهند. در طول روز هوا گرم بوده و رطوبت نسبی هوا زیاد می شود و در شب با کاهش دما رطوبت هوا بر روی عایق آب دوست میعان یافته و جذب می شود. عایقهای آیروژل فوق آبگریزی خود را تا دمای بیش از ۳۰۰ درجه سلسیوس حفظ میکنند. در دماهای بالاتر آب گریزی سطحی از عایق که در دمای بالا است بین می رود ولی سمت دیگر عایق آبگریزی خود را خفظ می کند. بلنکتهای آیروژل نیز هوانند گرانولهای آیروژل فوق آبگریز می باشند و علاوه بر سطح آنها تمامی بخشهای داخلی نیز فوق آب گریز می باشد.