02147620670

پودر هواژل ریز از ابعاد حدود ۳۰میکرون تشکیل شده است. پودر در رنگهای پایه آبی اضافه شده و خاصیت عایق حرارتی مناسبی به رنگ میدهد. با توجه به ابعاد ریز پودر ظاهر اولیه رنگ حفظ شده و برای کاربردهای داخل و خارج ساختمان و چاهایی که ظاهر رنگ مهم است کاربرد دارد. با توجه به سبکی هواژل ها و حالت پودر ریز بهتر است در استفاده از ماسک استفاده شود.