02147620670

عایق بلنکت موج گریز محصول بر پایه دانش خاص است که می‌تواند مانع از عبور امواج الکترومغناطیسی از خود شود. در کاربردهای الکترونیکی که وجود امواج مزاحم می‌توانند مانع از کارکرد صحیح سیستم‌های الکترونیکی شوند میتوان از این نوع عایقها استفاده نمود.