عایق بلنکت موج گریز محصول بر پایه دانش خاص است که می‌تواند مانع از عبور امواج الکترومغناطیسی از خود شود. در کاربردهای الکترونیکی که وجود امواج مزاحم می‌توانند مانع از کارکرد صحیح سیستم‌های الکترونیکی شوند میتوان از این نوع عایقها استفاده نمود.