رنگها جزء مواد بسیار پر مصرف در بخشهای مختلف ساختمان، لوله ها، تجهیزات و غیره می باشند. پودر هواژل می تواند در درون رنگ با روش خاصی ترکیب شده و خاصیت عایق حرارتی و صوتی به رنگ بدهد. با توجه به ساختار نانومتخلخل هواژل، حبابهای کوچک هوا در درون رنگ در تعداد بسیار زیاد به تله افتاده و سبب ایجاد عایق حرارتی و صوتی می شوند. کاربرد رنگ ها بسیار راحت و سریع بوده و با افزودن خاصیت عایق حرارتی و صوتی و رطوبتی می توانند کمک شایانی در کاهش مصرف انرژی داشته باشند.