02147620670

نمایندگی

نمایندگی محصولات شرکت پاکان آتیه نانودانش در سه سطح مختلف برای افراد یا شرکتهای واجد شرایط قابل ارائه است:

نمایندگی فروش و توزیع در داخل کشور برای محصولات خام تولیدی شرکت پاکان آتیه

افراد یا شرکتهایی که مایل به خرید انبوه محصول و فروش آن در حوزه کاری خود هستند می توانند جهت دریافت نمایندگی و اخذ شرایط آن به بخش دریافت نمایندگی مراجعه نماید. 

نمایندگی صادرات محصولات خام تولیدی شرکت پاکان آتیه به کشورهای خارجی

افراد و یا شرکتهایی که مایل به صادرات محصولات به کشورهای خارجی می باشند می توانند به بخش دریافت نمایندگی مراجعه نمایند. 

نمایندگی تولید و فروش محصولات نهایی بر پایه هواژلهای سیلیکایی

افراد و یا شرکتهایی که مایل به فعالیت در زمینه فرمولاسین و تولید محصولات نهایی بر پایه هواژلهای سیلیکایی مانند رنگ عایق، گچ عایق، سیمان عایق و غیره هستند می توانند به بخش دریافت نمایندگی مراجعه نمایند.