02147620670

ائروژل قالبی

هواژلهای قالبی(ائروژل قالبی) به هواژلهای سیلیکایی که ساختار یکپارچه و در ابعاد بزرگتر از چند سانتیمتر دارند اطلاق می شود. تولید این نوع هواژلها نیاز به تخصص و روشهای خاص تولید دارد. هواژلهای قالبی(ائروژل قالبی) دارای کاربردهای عمدتا تحقیقاتی پیشرفته در علوم هوا و فضا، فیزیک، لیزر و غیره می باشند. شرکت پاکان آتیه دانش تولید انواع هواژلهای قالبی را دارد. تولید این نوع هواژلهای سفارشی بوده و نیاز به زمان مناسب برای تولید دارد. محققان نیاز این نوع هواژل را از طریق سفارش سایت می توانند درخواست نمایند.